کرونا ویروس

نقش جامعه ارتباطی، روابط عمومی و رسانه ها در کاهش تنش کرونا

  • ۰۴ اسفند ۱۳۹۸

این که ویروس کرونا چقدر خطرناک و کشنده است،امری فنی است که باید توسط متخصصان ویروس شناسی و حوزه های مرتبط مورد اظهار نظر قرار گیرد، اما در این نوشته کوتاه قصدم، سخنی صمیمانه با تمام کسانی است که هندسه افکار عمومی متاثر از کنشگری و حضور آنان است، اصحاب رسانه و مجموعه روابط عمومی ها؛ بی مناسبت نیست، نخست نگاه کوتاهی به جامعه ارتباطی و نقش آن در تولید و انتشار اخبار در حوزه های اجتماعی و اقتصادی داشته باشیم.