روابط عمومی دیجیتال

برگزاری سمینار آموزشی روابط عمومی دیجیتال

  • ۱۷ مرداد ۱۳۹۸

"سمینار آموزشی روابط عمومی دیجیتال" در حاشیه نخستین نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب و کار در سالن کنفرانس همایش های پل شهرستان به سخنرانی مجید کثیری، بنیانگذارمجموعه اخبار رسمی برگزار شد.