ده گام موفقیت روابط عمومی

  • ۰۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۴

دکتر حسن بشیر، استاد تمام ارتباطات بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگویی با شارا ضمن تاکید بر ضرورت بازنگری در کلیه زمینه های مربوط به روابط عمومی و ایجاد تحول لازم در این رابطه ده گام مهم و مؤثر برای موفقیت های روابط عمومی را مطرح نمودند.

در این گفتگو دبیر کمیته علمی کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران این ده گام را شاخصی عملی برای ارزیابی سازمان و مدیریت روابط عمومی دانسته و تاکید کردند که بدون توجه جدی به این ده گام، سازمان نمی تواند به حیات طبیعی خود ادامه دهد.

بشیر، توجه جدی و تاثیرگذار به این ده گام را ضامن موفقیت و پیشرفت سازمان دانسته و غفلت از آنها را یک خطر واقعی برای جامعه در حال پیشرفت می داند.

وی روابط عمومی ها و بطور کلی سازمان های کشور اعم از دولتی و خصوصی را از این نظر نیازمند ارزیابی و بازنگری مجدد دانسته و عنوان می کند که متاسفانه ما در حوزه نقد و ارزیابی از خود دچار ضعف، سهل انگاری و وحشت هستیم. از سوی دیگر، خودشیفتگی و خودباوری کاذب در این رابطه نیز وضعیت را به بحران تدریجی سوق داده است.

رئیس سابق دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) با طرح «نقد هراسی» در جامعه و بطور کلی در سازمان های کشور، و عدم توجه مدیران آن به نقد و ارزیابی مداوم اشاره کرده و تاکید کردند که نوع ویژه ای از آنومی مربوط به «نقد هراسی» در کشور ایجاد شده است که کاملا به ضرر پیشرفت جامعه می باشد. تحول و توسعه نیازمند جرأت و شجاعت لازم در نقدپذیری و نقدکردن مداوم از خود است. این حرکت باید به شکل مناسب در جامعه شکل بگیرد. «نقد هراسی» متاسفانه عاملی برای بی هنجاری اجتماعی شده است که سازمان ها بیشترین ضرر را در این زمینه متحمل می شوند.

وی تاکید می کند که برای خروج از این بن بست و تحقق موفقیت روابط عمومی ها می توان حداقل ده گام مهم را در اینجا مطرح نمود. بدیهی است که موفقیت در این زمینه تنها به این ده گام محدود نبوده و با پیشرفت این حوزه ارتباطی، می توان به موارد دیگر نیز اشاره نمود.

گام اول: احساس ضرورت واقعی سازمان به ویژه مدیریت آن به حضور فعال روابط عمومی برای موفقیت های سازمان

گام دوم: داشتن سطح مناسب از فهم ارتباطی، دانش ارتباطی و مهارت های ارتباطی کارگزاران روابط عمومی در هر سازمان

گام سوم: داشتن ابزارها، وسائل و زمینه های لازم برای بهره برداری از امکانات ارتباطی در سطح جهانی

گام چهارم: داشتن مهارت های لازم برای بکارگیری ابزارها و وسائل ارتباطی به ویژه فضای مجازی

گام پنجم: فهم نیازهای جامعه و ارتباط مداوم با مردم برای کشف دیدگاه ها و گرایش های آنان نسبت به تولیدات مختلف

گام ششم: به روز بودن مداوم کارکنان روابط عمومی در رابطه با دانش ارتباطات و روابط عمومی، اطلاع یافتن از امکانات جدید در رابطه با وسائل ارتباطی و بالاخره آموزش های مستمر کارکنان برای آشنایی آنان با مسائل مرتبط روز

گام هفتم: نقد و ارزیابی مستمر سازمان توسط روابط عمومی با ارائه راه حل های مناسب و مؤثر

گام هشتم: تبلیغات واقعی به دور از دروغ، بزرگ نمایی غیرواقعی، عدم صداقت و به دور از شفافیت

گام نهم: حمایت از خلاقیت، آموزش خلاقیت، توسعه خلاقیت و بکارگیری خلاقیت در کلیه امور سازمان

گام دهم: توجه مستمر به ایجاد نوآوری در کلیه حوزه های مدیریت، ارتباطات، تولید، توزیع و تبلیغات

مدیر سابق آکادمی آکسفورد در پایان این گفتگو تاکید می کند که این ده گام از مهمترین گام هایی است که یک سازمان با بکارگیری بهینه آنها می تواند موفقیت های لازم را به دست آورد. بدون توجه به این ده گام، امکان دست یابی به وضعیت مطلوب برای ادامه حیات سازمان وجود ندارد.

منبع : شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)