تقدیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی از مدیر روابط عمومی آبفا استان مرکزی

  • ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۵

به دنبال حضور فعال شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی در ارائه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی رقیه یادگاری رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان مرکزی با اهداء لوح تقدیراز زهرا طراوتی فکور مدیر روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی قدردانی نمود.

در این لوح آمده است: به پاس تلاش وکوشش ارزشمند ،مثمرثمر وبی شائبه شما در راستای تهیه وتدوین مجموعه گزارشات این استان از جمله " کارنامه چهل سالگی انقلاب اسلامی در استان مرکزی" ،"گزارش اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی استان مرکزی" و... که باهمدلی،همکاری وهماهنگی دستگاههای اجرایی تدوین گردیده است ،از زحمات واقدامات جنابعالی نهایت تقدیر وتشکر را اعلام نموده واز درگاه ایزد منان ،توفیق وسعادت در همه عرصه های زندگی را مسئلت می نمایم.

منبع : شارا