نکاتی در مورد مدیریت روابط عمومی سازمان ها و شرکت ها در دنیای امروزی

  • ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۳

ر رسانه های شبکه ای اساسا امکان تمرکز وجود ندارد. شبکه ای شدن به قول مانوئل کستلز صاحبنظر بزرگ ارتباطات اجتماعی به معنای اهمیت یافتن زیاد اقتدار اقناعی و تامین نیازهای فزاینده مردم در عصر اطلاعات با تکیه بر مزیت های رقابتی، بدون هیچ امکان کنترل متمرکز است.

تغییر چشم اندازهای پیش روی روابط عمومی
امروزه مدیریت روابط عمومی در قیاس با تنها چند سال پیش، بسیار پیچیده تر شده است و مدیران روابط عمومی باید در تمام فعالیت های خود، آنچه را که "دید دوفضایی چند بعدی" نامیده می شود، داشته باشند. بدین معنی که چاره ای ندارند جز اینکه به هر چیز از زاویه رشته ها و حرفه های گوناگون بنگرند، آن هم از دو بعد مجازی و محیط واقعی

روابط عمومی و ارتباطات شبکه ای
در دنیای امروز، دوران مدیریت پیام به شکل سنتی به سر آمده و طبیعتا روابط عمومی ها نیز به عنوان یکی از عناصر اصلی مدیدیت ارتباطات باید روش های جدید مبتنی بر ارتباطات شبکه ای را جایگزین روش های سنتی نمایند. در این میان مواردی همچون مدیریت شبکه ای، شناخت فضای شبکه ها و تهیه محتوای مناسب و برقراری ارتباط دوسویه در جهان شبکه ای با استفاده از ویژگی هایی همچون مشارکت، صداقت، شفافیت جایگاه خود در عصر ارتباطات پیدا کرده و با ارتباط دوسویه با مخاطبان، پیام سازمان متبوع خود به نحو مطلوب در اختیار افکار عمومی قرار دهد. اما جلوگیری از انتشار پیام های تکراری صرف تبلیغاتی و برجسته نمودن آن که بازخورد منفی دربر خواهد داشت.

وظیفه روابط عمومی توسعه ارتباطات انسانی و مطالبه گری است نه صرف تبلیغات تجاری

منبع : شارا
روابط عمومی تبلیغات تجاری، برپایی نمایشگاه، برگزاری کنفرانس و مراسمات نیست، بلکه کار اصلی روابط عمومی ایجاد، حفظ و توسعه ارتباطات انسانی و مطالبه گری است.

مدیریت روابط عمومی باید درک درستی از ارتباطات فراگیر میان فردی و سازمانی داشته باشد. چون حالت‌های نشستن، حرف زدن و حرکات بدن نوعی ارتباط است و تمام حرکات بدن نشان دهنده موقعیتی است که در آن قرار می‌گیریم و مدیر روابط عمومی باید با آن آشنایی کامل داشته باشد.

تغییر در رویکرد مدیریت روابط عمومی ها
رویکرد روابط عمومی که در گذشته مبتنی بر مدیریت محدود و غیر تخصصی سازمان ها بود، امروز از طرفی همه شئون ذی نفعان در سازمان ها و شرکت ها را در بر گرفته و از روابط عمومی به مدیریت ارتباطات ارتقا یافته است.

روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی
صاحبنظران و اندیشمندان عرصه روابط عمومی و ارتباطات؛ روابط عمومی را یک دانش اجتماعی فنی می دانند که گرایش های مختلف را تحلیل کرده پیامدهای آن را پیش بینی می کند و رهبران سازمان را در انجام طرح های برنامه ریزی شده ای که بتواند ضمن حفظ منابع سازمان، منافع عموم را نیز تامین نماید؛ راهنمایی می کند. امروزه روابط عمومی تک بعدی و یک سویه اصولا موفق نسیتند.

کیفیت در روابط عمومی هوشمند
روشن ساختن رسالت ها و ارزش های سازمان، ارزیابی محیط خارجی و داخلی، شناخت تهدیدها و فرصت های سازمانی این امکان را می دهد که هدف های ارتباطی و روابط عمومی سنجیده تر و آگاهانه مشخص شود.

در جوامع شبکه ای، روابط عمومی فرو می پاشد/وقت دروازه بانی اطلاعات سازمان گذشته است
در جامعه شبکه ای شده بر خلاف دو دهه قبل، تریبون های یک سویه و رویکرد بلندگویی در روابط عمومی جواب نمی دهد.

شبکه ای شدن در ذات خود تمرکز زداست. در یک نظام ارتباطی شبکه ای، هیچ هسته ای وجود ندارد و همه بر هم اثرات متقابل می گذارند. نکته مهم این است که بپذیریم روابط عمومی، بخشی از یک نظام و ساختار شبکه ای است و دیگر مزیتی در فیلتر کردن اطلاعات ندارد یا به واقع این نقش و توان در مقایسه با گذشته به عنوان دروازه بانی خبری سازمان به شدت کمرنگ شده است.

از این منظر قدرت یک سازمان به قدرت نظام ارتباطی آن وابسته تر از گذشته شده است، اما به همان میزان قدرت روابط عمومی هم به پویایی و عملکرد مدیران و سازمان وابسته تر است.

بر گرفته از نظرات اساتید و پژوهشگران عرصه روابط عمومی و ارتباطات.